Zasady i warunki

Zasady i warunki sprzedaży:

Niniejsza wycena jest zaproszeniem do złożenia oferty zakupu opisanych produktów, materiałów, towarów, napraw lub usług (dalej zwanych łącznie „artykułami”), jednak wyłącznie z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszej wycenie. Każde zlecenie zakupu złożone przez Klienta, które jest niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, zostaje zastąpione zasadami i warunkami określonymi w niniejszym dokumencie. Wydanie zlecenia zakupu przez Klienta potwierdza, że niniejsze zasady i warunki są jedynymi zasadami i warunkami, na jakich Klient proponuje zakup artykułów opisanych w niniejszym dokumencie od firmy K+S Services, Inc. (zwanej dalej „K+S Services”), a jeżeli zlecenie zakupu zostanie przyjęte przez firmę K+S Services, niniejsze zasady i warunki stanowią całość porozumienia i wyłączną umowę pomiędzy firmą a Klientem, która może zostać zmodyfikowana i/lub zmieniana wyłącznie w formie pisemnej po podpisaniu zarówno przez K+S Services, jak i Klienta.

Transakcje kartami kredytowymi

Naprawy i inne usługi

Proces naprawy rozpocznie się z chwilą otrzymania informacji o karcie kredytowej oraz podpisanego arkusza wyceny zatwierdzającego podane zmiany w naprawie. Karta kredytowa, której dane dostarczono, zostanie obciążona po zakończeniu procesu naprawy przed wysyłką urządzenia.

Zakupy

Wszystkie zakupy zatwierdzone na karcie kredytowej będą rozliczane w momencie zatwierdzania.

 

Warunki cenowe:

O ile K+S Services nie ustali inaczej na piśmie, za ceny wszystkich artykułów lub powiązanych Usług uznaje się ceny podane w ofercie cenowej lub katalogu K+S Services obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia. O ile K+S Services nie ustali inaczej na piśmie, ceny zachowują ważność przez trzydzieści (30) dni od daty wyceny. Dostępność artykułów jest uzależniona od uprzedniej sprzedaży. Ceny nie obejmują żadnych opłat za transport do miejsca docelowego (miejsc docelowych) oraz wszelkich obowiązujących podatków, ceł lub innych podobnych obciążeń, które mogą być płatne przez K+S Services. Wszystkie takie dodatkowe opłaty zostaną zwrócone K+S Services przez Klienta, o ile nie zostało to inaczej określone na piśmie. K+S Services zastrzega sobie prawo do określenia, czy komponenty mogą zostać naprawione. K+S Services zastrzega sobie prawo do dokonywania wszelkich korekt w podawanych cenach z powodu błędów typograficznych lub pisarskich. K+S Services zastrzega sobie prawo do ponownego podania ceny w przypadkach, gdy artykuły uległy katastrofalnej awarii, poważnemu narażeniu na działanie czynników środowiskowych (takich jak korozja, gorąco/spalanie i uszkodzenie spowodowane przez wodę), artykuły nie znajdują się już w takim stanie, „w jakim doszło do uszkodzenia”, części zostały usunięte lub ich nie ma lub zachodzą inne ekstremalne tryby awaryjne. K+S Services zastrzega sobie prawo do ponownej wyceny, jeśli priorytet zostanie zaktualizowany lub jeśli zamówienie zostało wycenione i nie zostało zatwierdzone przez okres dłuższy niż 30 dni. K+S Services zastrzega sobie prawo do odesłania klientowi, na koszt klienta, pozycji wycenionych, ale niezatwierdzonych po 120 dniach. Fakturowany czas trwania usługi obejmuje czas dojazdu do i z miejsca pracy oraz cały czas, kiedy przedstawiciele K+S Services są dostępni do pracy i oczekują (zarówno na miejscu pracy, jak i poza nim) na możliwość wykonania Usługi.

Warunki płatności:

Wszystkie faktury dotyczące otwartych rachunków są wymagalne i płatne w następujący sposób: Z zastrzeżeniem zatwierdzenia uznania i o ile nie zostanie to zatwierdzone na piśmie przez dyrektora K+S Services, wszystkie opłaty za artykuły, opłaty transportowe, koszty ubezpieczenia i podatki wyszczególnione na fakturze (fakturach) K+S Services będą wymagalne i płatne w CIĄGU 30 DNI od daty wystawienia faktury, chyba że w naszej Propozycji podano inaczej. Punktualna zapłata faktur w terminie ich wymagalności jest uznawana za istotę niniejszej umowy, a każde jej niedotrzymanie lub opóźnienie w jej wykonaniu jest uznawane za istotne naruszenie umowy uprawniające K+S Services do dochodzenia wszelkich środków prawnych. Klient zobowiązuje się zwrócić firmie K+S Services wszelkie koszty, w tym rzeczywiste koszty obsługi prawnej, poniesione przez nią w związku ze wszelkimi próbami odzyskania zaległych płatności. Za zaległe rachunki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 1,5% miesięcznie za wszelkie zaległe salda według wyłącznego uznania K+S Services, jednakże opłata manipulacyjna nie może przekroczyć maksymalnej kwoty dozwolonej przez prawo. W przypadku każdego rachunku niekwalifikującego się do statusu otwartego wszystkie koszty muszą zostać zapłacone kartą kredytową lub czekiem poświadczonym z góry, przed wysyłką artykułu.

Warunki dostawy:

Warunki dostawy to Ex Works w odniesieniu do kosztów wysyłki, ryzyka utraty i przeniesienia tytułu własności, z wyjątkiem tego, że wszelkie prawa własności intelektualnej firmy K+S Services związane z Produktami pozostają własnością K+S Services (lub jej dostawców i licencjodawców), a Produkty takie są udostępniane i licencjonowane wyłącznie do użytku przez klienta zgodnie z niniejszą umową lub inną umową licencyjną zawartą z K+S Services. Potwierdzone daty wysyłki są tylko przybliżone i opierają się na szybkim otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji od klienta.

Opakowania i oznakowanie:

Opakowanie lub oznakowanie określone przez klienta może podlegać dodatkowym opłatom, które nie są wliczone w cenę artykułów.

Zmiany:

Zmiany w zamówieniu, których zażąda klient, w tym zmiany wpływające na identyfikację, zakres i dostawę artykułów, muszą zostać udokumentowane na piśmie i wymagają uprzedniej zgody K+S Services oraz dostosowania cen, harmonogramu i innych odpowiednich postanowień i warunków. W każdym przypadku K+S Services zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zmian, które uzna za niebezpieczne, technicznie niewskazane lub niezgodne z ustalonymi wytycznymi i standardami inżynieryjnymi lub jakościowymi lub niezgodne z możliwościami naprawczymi lub serwisowymi K+S Services.

Zwroty:

Produkty odsyłane w ramach gwarancji muszą być odpowiednio zapakowane i wysłane do placówek określonych przez K+S Services. Kontenery wysyłkowe muszą być wyraźnie oznakowane zgodnie z instrukcjami K+S Services, a wysyłane ładunki opłacone z góry przez klienta, o ile nie podano inaczej.

Anulowanie zamówienia:

Zamówienie może zostać anulowane przez klienta przed wysyłką tylko w drodze pisemnego powiadomienia i po uiszczeniu na rzecz K+S Services uzasadnionych opłat za anulowanie zamówienia, w tym zwrotu wszystkich kosztów bezpośrednich oraz dodatków z tytułu zakłócenia prac.

Postanowienia gwarancyjne:

O ile nie zaznaczono inaczej, firma K+S Services gwarantuje, że jej naprawy i urządzenia będą wolne od wad wykonania i wad materiałowych przez okres jednego (1) roku od daty instalacji. Jedynym obowiązkiem K+S Services z tytułu naruszenia gwarancji jest usunięcie wszelkich niezgodności. W przypadku naruszenia gwarancji K+S Services według własnego uznania naprawi lub skoryguje dowolną wadę lub dokona wymiany w celu zapewnienia zgodności z niniejszą gwarancją, lub zwróci płatności otrzymane od Klienta. K+S Services gwarantuje jedynie te naprawy i/lub Usługi, które zostały wykonane bezpośrednio przez nią lub jej autoryzowanych przedstawicieli. Wszelkie usługi gwarancyjne (obejmujące czas, podróże i koszty związane z takimi Usługami) wykonywane w obiektach innych niż obiekty firmy K+S Services lub autoryzowanego przedstawiciela firmy K+S Services będą wykonywane na koszt klienta. K+S Services gwarantuje, że Produkty składające się z Usług, w tym Usługi inżynieryjne i Usługi programowania aplikacji na zamówienie, świadczone na podstawie stałych kosztów lub czasów realizacji i materiałów, będą wykonywane zgodnie z ogólnie przyjętymi praktykami branżowymi w zakresie, w jakim takie Usługi podlegają pisemnym kryteriom akceptacji uzgodnionym wcześniej przez K+S Services. Wszelkie inne gwarancje związane ze świadczonymi Usługami zostają wyłączone. K+S Services gwarantuje jedynie te naprawy i/lub Usługi, które zostały wykonane bezpośrednio przez nią lub jej autoryzowanych przedstawicieli.

Ograniczenia gwarancji:

Gwarancje oferowane przez K+S Services nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności: (1) artykuły są używane z dowolnego innego powodu lub w innym celu niż zamierzony; (2) artykuły nie są używane w warunkach lub w sposób zalecany przez K+S Services, lub specyfikacje producentów; (3) artykuły były niewłaściwie używane, nadużywane lub nieprawidłowo użytkowane w dowolny sposób lub podejmowane były próby nieautoryzowanych napraw; (4) domniemane wady zostały spowodowane zaniedbaniem, niewłaściwą instalacją, obsługą, konserwacją, naprawą, przechowywaniem, przenoszeniem, kalibracją, zmianą lub modyfikacją, wypadkiem lub nietypowym pogorszeniem jakości lub pogorszeniem stanu artykułów lub ich części z powodu środowiska fizycznego lub środowiska szumu elektrycznego lub elektromagnetycznego lub (5) niezwłoczne pisemne powiadomienie nie zostało dostarczone zgodnie z postanowieniami określonymi powyżej. Wszelkie artykuły z domniemanymi wadami muszą zostać zwrócone do miejsca wskazanego przez K+S Services. Gwarancja na wszystkie narzędzia do pomiaru momentu obrotowego silnika prądu stałego będzie ograniczona do 12 miesięcy od daty instalacji lub do 250 000 cykli roboczych w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Koszty transportu związane z odsyłką artykułów pokrywa z góry Klient, a ryzyko utraty podczas transportu artykułu ponosi Klient. Wszelkie artykuły naprawione lub wymienione przez K+S Services zgodnie z warunkami niniejszej umowy gwarancyjnej są objęte gwarancją tylko przez pozostały okres pierwotnej gwarancji. Według własnego uznania firma K+S Services może przedłużyć okres gwarancji o czas niezbędny do naprawy lub wymiany wadliwego artykułu. K+S Services nie udziela żadnych innych gwarancji, nie zawiera innych umów ani nie składa innych oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych, poza określonymi w niniejszym dokumencie. NIE MA GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I NIE MA GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Wszelkie postępowania prawne z tytułu naruszenia gwarancji lub innej przyczyny związanej z artykułami lub Usługami świadczonymi przez K+S Services muszą zostać wszczęte w ciągu jednego (1) roku od daty pierwszej dostawy przedmiotowych artykułów. W przeciwnym razie wszystkie takie postępowania są zakazane. K+S Services nie ponosi odpowiedzialności z tytułu żadnej gwarancji wobec kogokolwiek innego niż Klient. W żadnym wypadku K+S Services nie ponosi odpowiedzialności za żadne przypadkowe, szczególne, dalekie lub wynikowe szkody (w tym między innymi za utratę przychodów lub zysków przez Klienta lub zwiększone koszty) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opóźnienia w dostawie elementów, naruszenia gwarancji, użytkowania elementów przez Klienta, naruszenia dowolnego zobowiązania przez K+S Services w ramach niniejszej Umowy, z jej wykonania lub niewykonania lub z dowolnego innego działania lub zaniechania ze strony K+S Services lub spowodowane takimi okolicznościami. W żadnym wypadku odpowiedzialność firmy nie może przekroczyć ceny zapłaconej przez Klienta za artykuły lub Usługi będące przedmiotem sporu. Klient zgadza się zabezpieczyć firmę K+S Services i zwolnić ją z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia lub powództwa wniesione przeciwko niemu w związku z obrażeniami ciała rzekomo poniesionymi przez jakąkolwiek osobę w wyniku użytkowania lub instalacji artykułów lub Usług K+S Services.

Zawiadomienie o wadach:

Niezwłocznie po otrzymaniu artykułu lub zrealizowaniu Usługi Klient powinien je sprawdzić. Wszelkie roszczenia z tytułu niedoboru lub uszkodzenia muszą zostać zgłoszone w ciągu pięciu (5) dni od otrzymania artykułu i przed użyciem lub instalacją artykułu. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia z tytułu wad, których nie można wykryć do czasu użycia artykułu, muszą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu dziesięciu (10) dni po powzięciu przez Klienta wiadomości o wadzie. Wszelkie roszczenia niezgłoszone zgodnie z powyższymi postanowieniami uznaje się za uchylone.

Usprawiedliwione opóźnienie:

Firma K+S Services nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji lub niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn pozostających poza jej kontrolą, w tym między innymi niemożności uzyskania materiałów, siły roboczej lub zakładów produkcyjnych, działań siły wyższej, działań rządu, wojen, zamieszek, pożarów, powodzi, wypadków, strajków, embarga lub opóźnień ze strony dostawców K+S Services z wyżej wymienionych powodów. W przypadku takich opóźnień harmonogramy będą przedłużane z dnia na dzień lub o taki dodatkowy czas, jaki strony uznają za właściwy.

Kontrola eksportu:

Produkty i związane z nimi materiały dostarczone w ramach niniejszej umowy mogą podlegać różnym przepisom i regulacjom eksportowym. Obowiązkiem eksportera jest przestrzeganie wszystkich takich przepisów i regulacji.

Zastąpienia i modyfikacje:

Firma K+S Services zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym momencie przed dostawą lub przyjęciem zlecenia zakupu od Klienta, w zależności od tego, co nastąpi później, modyfikacji, wymiany lub zastąpienia części nabytych od swoich dostawców, pod warunkiem że taka modyfikacja, wymiana lub zastąpienie nie wpłynie niekorzystnie na wymogi operacyjne lub wydajność, lub konserwację danej części lub naprawy do realizacji i nie spowoduje dodatkowych opłat dla Klienta.

Rozdzielność przepisów:

Jeżeli którekolwiek ze sformułowań użytych w niniejszym dokumencie zostanie z jakiegokolwiek powodu unieważnione, sformułowanie to zostanie uznane za usunięte, a pozostała część dokumentu pozostanie nienaruszona i pozostanie w pełnej mocy i skuteczności.

Wybór prawa / sądu właściwego:

Postanowienia i warunki niniejszej wyceny oraz dowolnej umowy pomiędzy K+S Services a Klientem będą interpretowane zgodnie z prawem stanu Michigan. W przypadku zaistnienia dowolnego postępowania prawnego pomiędzy K+S Services a Klientem właściwość miejscową będzie mieć odpowiedni sąd znajdujący się w obrębie okręgu Wayne w stanie Michigan lub Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Wschodniego Dystryktu Michigan.

Kup/zamów naprawę

Stany magazynowe

Firma K+S Services dysponuje stanami magazynowymi zregenerowanych nadwyżek zapasów o wartości ponad 5 mln USD, aby świadczyć usługi wsparcia w odniesieniu do starszych lub przestarzałych urządzeń. Niezależnie od tego, czy Twoja firma znalazła się w sytuacji awaryjnej i utknęła w miejscu z powodu części, która nie jest już obsługiwana przez producentów OEM, czy też po prostu szukasz tańszej opcji niż zakup nowych części, firma K+S może znaleźć rozwiązanie Twojego problemu. Wszystkie nasze regenerowane części zamienne są w pełni systemowo testowane w środowisku „pętli zamkniętej”, aby zapewnić ich prawidłowe działanie, dzięki czemu są gotowe do zainstalowania w urządzeniach natychmiast po ich dostarczeniu.

Wyświetl stany magazynowe

Znajdź przedstawiciela

Skorzystaj z naszego wygodnego lokalizatora przedstawicieli, aby znaleźć przedstawiciela K+S w pobliżu Twojej firmy, który pomoże Ci w naprawie komponentów już dziś.

Zasoby

Biblioteka zasobów K+S jest kompleksowym repozytorium wszystkich dokumentów związanych z K+S, które można przeszukiwać. Niezależnie od tego, czy szukasz naszych kart linii usług, czy też dokumentacji właściwej dla danego zastosowania, znajdziesz ją w poniższej bibliotece zasobów.

Wyświetl zasoby